Třískové obrábění, výroba přepravní techniky a obrábění odlitků.

LIP Engineering s.r.o


POLITIKA JAKOSTI

 • Veškeré činnosti organizace je nutné orientovat směrem k uspokojení potřeb zákazníků.

  Cílem organizace je plné uspokojení všech oprávněných potřeb našich zákazníků. Splnění těchto nároků nezahrnuje pouze bezchybné výrobky, ale i dodržování sjednaných termínů, úsporu nákladů a kvalitu veškerých poskytovaných služeb. Jednou z hlavních priorit je zabezpečení kvality dílů s bezpečnostní charakteristikou a dílů se zvláštními znaky. Jsme přesvědčeni, že jedině touto cestou jsme schopni zajistit spokojenost našich zákazníků i v budoucnu. Jsme si vědomi, že stupeň uspokojení oprávněných potřeb našich zákazníků má rozhodující vliv na pozici naší organizace na trhu.

 • Systém řízení jakosti je motorem procesu neustálého zdokonalování a zvyšování účinnosti všech činností organizace.

  Jakost je dynamickou veličinou, která se neustále vyvíjí. Pouze neustálé zlepšování všech našich činností vytvoří předpoklady pro to, abychom stačili uspokojovat rostoucí požadavky zákazníků. Z tohoto pohledu musí být pojato i přijímání opatření ke stimulaci na zvyšování a zajišťování jakosti ve všech činnostech.

 • Uvědomění si nutnosti nulového výskytu chyb využíváním nástrojů prevence.

  Cesta k dosažení našich cílů v jakosti vede pouze přes uvědomění si nutnosti nulového výskytu chyb. Naším cílem je zajistit odstranění výskytu chyb z veškeré naší činnosti, vždy od samého počátku. Prevence proti výskytu chyb je vždy ekonomičtější, než oprava chyb a realizace nápravných opatření. Jakosti nelze dosáhnout kontrolou, jakost musí být naplánována a vyrobena. Základní zásadou je nepokračovat v chybné práci. Zastavení výroby je vždy ekonomičtější, než ztráta trhu a zákazníka.

 • Zapojení všech zaměstnanců do programu politiky jakosti je podmínkou naplnění cílů organizace.

  Každý zaměstnanec organizace je samostatným odpovědným článkem řetězce jakosti. Management musí zajišťovat odborné, technické, organizační a personální předpoklady k tomu, aby naši zaměstnanci mohli tuto odpovědnost převzít. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou primárně odpovědní za zajišťování jakosti a bezpečnosti výrobku. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou zároveň odpovědní za zapojení všech zaměstnanců do činností, které souvisejí se zvyšováním jakosti.

 • Uplatňování partnerských vztahů s dodavateli, zapojení a podpora dodavatelů v úsilí zvyšování jakosti výrobků a služeb je předpokladem našich úspěchů.

  Kvalitu našich výrobků a poskytovaných služeb výraznou měrou ovlivňuje kvalita nakupovaných výrobků a služeb. Bez aktivního zapojení našich dodavatelů nelze proto dosáhnout stanovených cílů. Budeme proto usilovat o úzké zapojení našich dodavatelů do našeho úsilí o zajištění jakosti a budeme je v tomto směru účinně podporovat a vyžadovat plnění požadavku kvality.

 • Měřitelnost ukazatelů jakosti je nutným předpokladem neustálého zdokonalování a zvyšování účinnosti všech činností organizace.

  Jakost je hodnotou měřitelnou a objektivní. Budeme si stanovovat takové kvalitativní cíle, jejichž dosažení je možno objektivně vyhodnotit a sledovat. Veškerá naše rozhodnutí a přijatá opatření musí vycházet z objektivních údajů a měřitelných výsledků a nesmí být postavena na domněnkách. Maximální možné množství údajů o jakosti musí být proto dostupné nejen řídícím zaměstnancům, ale musí být vizualizováno a poskytnuto k informaci všem zaměstnancům.

 • Za zákazníka je považován každý, kdo využívá výsledky naší práce.

  Zákazníkem je pro každého z nás ten, kdo dále využívá výsledky naší práce. Z tohoto pohledu je zákazníkem nejen ten kdo nakupuje naše výrobky a služby, ale i ten kdo dále pokračuje na výsledcích naší práce.

 • Závazek vedení společnosti

  • Management a vedoucí pracovníci společnosti, jsou příkladem při zlepšování systému jakosti ve všech oblastech.
  • Zvyšovat povědomí zaměstnanců o systému jakosti, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti formou školení a ostatních aktivit vedoucí k zvyšování kvalifikace na všech úrovních.
  • Dodržovat právní a závazné požadavky zainteresovaných stran, monitorovat spokojenost pro zpětnou vazbu k plánování změn v řízení a organizaci procesů společnosti.
  • Poskytovat finanční, materiální a organizační zdroje pro účinné a efektivní fungování systému jakosti.

Lip Engineering s.r.o

U Nisy 114, 463 31 Chrastava

tel.: +420 731 142 818
e-mail: lip@lip.cz
IČ: 28687175
DIČ: CZ28687175
mapa